Thị trường

Những thông tin về thị trường, kinh tế, chính phủ, người dùng, marketing, tiền tệ

COVID-19 sẽ tạo ra làn sóng sáng tạo mới

Đại dịch Covid-19 có tác động ba chiều: sinh học, tâm lý, và kinh tế. Chuỗi cung ứng sẽ phát triển một hệ sinh thái bền vững hơn Chính phủ điện tử sẽ được chú trọng đầu tư và phát triển Làm việc từ xa và làm việc tại nhà sẽ ngày càng phổ biến

More